VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj ebookov (elektronických kníh) a online kurzov

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou "VOP") platia pre nákup ebookov (elektronických kníh) a online kurzov (ďalej oboje spoločne označované aj ako "digitálny obsah" alebo "výrobky") cez webové rozhranie www.mojdiabolskypes.sk

2. Nákup produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.mojdiabolskypes.sk súvisia .

3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo "To chcem", mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.

4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

II. Dôležité pojmy (definície)

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

IV. Cena produktov a platba

V. Dodacie podmienky

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana

autorských práv

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

X. Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície)

1. PREDÁVAJÚCI.

Predávajúcim je: Silvia Kotercová

IČ: 50 980 475

DIČ: 1082474305

S miestom podnikania: Čajákova 2171/10, 01001 Žilina

Zapísaný v živnostenskom registri

Kontaktný telefón: 0904 531 986

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@mojdialskypes.sk

2. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.mojdiabolskypes.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektorý z produktov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba - SZČO alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, neužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.

5. ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM. Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. Je uzavretá, bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtované vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODNÉ PRÁVO. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 47/1992 Z.z. Občiansky zákonník (ďalej tiež len "OZ") a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 372/1990 Zb.v znení neskorších predpisov 250/2007 a 102/2014 O ochrane spotrebiteľa.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva produkty cez webové rozhranie, tj. Skrze automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.

2. OPIS PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaných produktov vrátane uvedenia toho, čo obsahujú, komu sú určené, čo Kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte je poskytované, prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a absolvovaní nutné ešte nejaké ďalšie podmienky. Je tu aj podrobný opis bonusov, ktoré sú k jednotlivým produktom poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov.

3. OBJEDNANIE PRODUKTOV. Pre objednanie produktov cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČ, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady a vyberiete označením (zakliknutím) vybraný produkt alebo produkty.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo "To chcem".

O obdržaní objednávky vás budem informovať mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácie o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informáciu o prijatí objednávky v následnom maile. Do okamihu, než je vám doručené potvrdenie o prijatí Vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.

V pochybnostiach vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa naďalej nezaoberám.

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluva sa archivuje v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV. Cena produktov a platba

1. CENA PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aj aktuálne platná cena jednotlivých produktov. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom k charakteru produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t.j. Predtým než kliknete na tlačidlo "To chcem") je preto už konečnou cenou.

2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri produkte v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo k obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takú zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade , že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybné ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkty dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.

4. spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1 - 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostanete, v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.

- Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa vykoná ihneď).

- Online bankovým prevodom (platba sa vykoná ihneď).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAYs.r.o., Ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a onlinebankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v Eurách .

5. Splatnosť Kúpnej ceny.

V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (teda od uzatvorenia kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na môj bankový účet. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy.

O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe a faktúru, ktorú u online platobných metód obdržíte obratom po vykonaní platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby.

Ebook nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

V. Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA Pri kúpe e-booku bude digitálny obsah vo formáte pdf alebo obdobne dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu vám po uhradení ceny bude vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje k vášmu používateľskému účtu (podmienky používania sú uvedené v čl. VI týchto VOP). V prípade, že je pre všetkých prihlásených kurz otváraný v rovnaký deň, obdržíte po zaplatení prístupové údaje vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov vám bude digitálny obsah (on-line kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak je to vzhľadom na nadväznosť obsahu efektívne, budú vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedeného na "nástenke" členskej sekcie on-line kurzu.

2. DODACIA LEHOTA. E-book a on-line kurz (prístupové údaje) bude dodaný do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na môj bankový účet. U platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude produkt dodaný obratom po vykonaní platby. Výnimkou je len vyššie uvedená situácia, kedy on-line kurz začína pre všetky prihlásených účastníkov v konkrétny rovnaký vopred avizovaný deň.

3. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII. týchto VOP.

4. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv

1. Digitálny obsah zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte .doc a pdf. K prehraniu obsahu v on-line kurze v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do vášho používateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehráte s pomocou internetového prehliadača podporujúci audio prehrávanie. Softvér musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardvér umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Produkty sú vytvorené s využitím mojich vedomostí a skúseností a rokov praxe. Ide o návody a odporúčania a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a akú starostlivosť a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžem zodpovedať za to, akých konkrétnych výsledkov na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nenahrádzajú osobnú konzultáciu. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitia ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET. Po zakúpení on-line kurzu obdržíte po úhrade ceny prístupové údaje k prihláseniu do vášho používateľského účtu, tak ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Ako Kupujúci sa tiež zaväzujete udržiavať vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP som oprávnená vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia vašich povinností ochrany autorských práv.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodov v 14-dennej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Pretože mi však maximálne záleží na vašej spokojnosti, poskytujem vám nad rámec zákonných povinností garanciu spokojnosti. Máte možnosť v lehote do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, ak výrobok nesplní vaše očakávania alebo aj z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade ma prosím o uplatnenie garancie spokojnosti informujte elektronicky na info@mojdiabolskypes.sk alebo písomne ​​na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informácii uveďte, že využívate právo v 30-dňovej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ možno aj doklad o kúpe produktu alebo povedzte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký produkt ste zakúpili. Odstúpiť (využit garanciu spokojnosti) možno jednoducho aj vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.

2. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 30-dňovej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslané mailom na info@mojdiabolskypes.sk alebo odoslané poštou na moju adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP. Najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o využití garancie vám vrátim peniaze, ktoré som od vás prijala ako platbu za produkt. Peniaze vám vrátim rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, iba ak by ste súhlasili s iným spôsobom platby, s ktorým by pre vás neboli spojené ďalšie náklady.

3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade chybného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenie autorských práv a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom. Ak by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy som oprávnená vám okamžite zrušiť prístup do členskej sekcie.

4. Ak Vám je spoločne s produktom poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov alebo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

1. Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi v Občianskom zákonníku

2. Práva zo záruky sa riadia najmä ustanoveniami v Občianskom zákonníku.

3. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že výrobok pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedám aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia produktu.

4. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatnite právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez vád dodať, rovnako aj v prípade, že by som nezabezpečila nápravu v primeranom čase alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti. Vzhľadom k charakteru produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.

5. Práva z chybného plnenia vám nepatrí, ak by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením produktu.

6. Ak vám nebol produkt (resp. Pri online kurze prístupové údaje) dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ani tam produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.

7. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu info@mojdiabolskypes.sk alebo zaslať písomne ​​na adresu uvedenú v čl. II. VOP. Privítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

1. Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plneniu či mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese info@mojdiabolskypes.sk

2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

3. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

4. Uvádzam, že nie som viazaná žiadnymi kódexami správania.

X. Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.

2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.

3. Upozorňujeme, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.

4. Tieto VOP sú účinné od 19.10. 2020