Vzorový formulár na odstúpenie OD ZMLUVY

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: ...............

IČO: ...............

Adresa: ...............

Telefón: ...............

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: ...............

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*):

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov (*):

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov (*):

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (*) (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite